ChaniaСпецифични нарушения на четенето - диагностично оценяване II част
Специфични нарушения на четенето - диагностично оценяване II част
Автор: Диана Игнатова
Издателство: Феномен
Каталожен №: 90897_FEN_03
ISBN: 978-954-549-089-7
Категория: Дислексия, Логопедия, Педагогика
Година: 2010
Размер: 15 х 21 см.
Корица: Мека
Страници: 138

Цена: 18,00 лв.
ОПИСАНИЕ

Книгата е втора част на лонгитюден проект за ранна диагностика на деца със специфични нарушения на четенето, крайната цел на който е насочена към разработването и стандартизирането на инструмент за идентификация на деца от предучилищна възраст с потенциален риск за принадлежност към групата на децата със специфични нарушения на четенето.

Материалът е продължение на публикуваната през 2009 г. книга на същата авторка със заглавие „Четене и специфичните му нарушения. Теоретични аспекти и социални перспективи.” Централен проблем в изложението е процесът на идентификация и диагностично оценяване на специфичните нарушения на четенето в ранна възраст.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪРВА ГЛАВА
ПРОЦЕС НА ДИАГНОСТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ
1.СЪЩНОСТ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСИЧЕСКИТЕ ПОДХОДИ В ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЧЕТЕНЕТО
3.АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА. „АНАЛОГИЧНОТО ПОВЕДЕНЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ” КАТО АЛТЕРНАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ДИАГНОСТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ
3.1. Типове алтернативни процедури за диагностично оценяване
3.1.1. Диагностично обучение
3.1.2. Анализ на задачите
3.1.3. Анализ на грешките
3.1.4. Модифицирана процедура за стандартизирано тестово изследване
3.1.5. Изследване на способностите на детето при решаване на задачи от съдържанието на стандартната учебна програма
3.1.6. Изследване на продукти от дейността на детето
3.1.7. Диагностика на обучителния метод
3.1.8. Компютърна диагностика
3.1.9. Процедура за аналогично поведенческо изследване при оценка на уменията за четене
4. ПСИХОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ СИМУЛИРАНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ДИАГНОСТИКА
5. АЛТЕРНАТИВНОТО ПОВЕДЕНЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА ДИАГНОСТИКА. ОБОБЩЕНИЕ
ВТОРА ГЛАВА
ДИАГНОСТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЧЕТЕНЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ: ОСНОВНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ДИАГНОСТИЧНИЯ ПРОЦЕС
1.РИСКОВИ ФАКТОРИ
1.1 Наследствено предразположение
1.2.Специфично езиково нарушение
1.3.Хиперактивност и дефицит на вниманието
1.4.Прогностични корелации между езиковата компетентност и процеса на усвояване на четенето

2.ДИАГНОСТИЧНИ МАРКЕРИ В ПРОЦЕСА НА ДИАГНОСТИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЧЕТЕНЕТО
2.1. Вербална памет
2.2. Лексикални и синтактични умения
2.3. Фонемна компетентност
2.4. Готовност за училище
2.4.1. Готовност за четене
2.4.2. Познаване на буквите
2.4.3. Психологическа нагласа за четене
     2.5. Други рискови фактори
     2.6. Диагностични маркери за идентификация на специфичните нарушения на четенето: Обобщение
ТРЕТА ГЛАВА
ПРОЕКТ НА ТЕСТОВА БАТЕРИЯ ЗА РАННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЧЕТЕНЕТО В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
1.ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТЕСТОВАТА БАТЕРИЯ ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКАТА
2.ПОДГОТОВКА И ПОДБОР НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕСТА
3.ОПИСАНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОЕКТА
3.1.Изследване на рецептивната функция на езика
-Субтест 1 „Изследване на фонематичния слух”
-Субтест 2 „Разбиране на думи”
-Субтест 3 „Разбиране на изречения”
3.2.Изследване на експресивната функция на езика
3.2.1.Изследване на повторната реч
-Субтест 1 „Повторение на изолирани фонеми”
-Субтест 2 „Повторение на серии от фонеми”
-Субтест 3 „Повторение на думи”
-Субтест 4 „Повторение на изречения”
3.2.2.Изследване на номинативната функция на езика
-Субтест 1 „Назоваване на думи”
-Субтест 2. „Отговор на въпрос по опорна картина”
3.2.3.Оценка на способностите за продуциране на свързана реч
-Тестова задача 1 „Преразказ на кратък текст”
-Тестова задача 2 „Разказ по серия от картини”
3.3.Изследване на вербалната памет
-Тестова задача 1 „Повторение на цифри”
-Тестова задача 2 „Повторение на думи”
-Тестова задача 3 „Заучаване на стих”
3.4.Изследване на фонологичната компетентност
-Тестова задача № 1 „Откриване на съответствието звук – буква”
-Тестова задача № 2.”Определяне на първия звук в дума”
-Тестова задача № 3 „Моделиране на звукове”
-Тестова задача № 4 „Определяне броя на звуковете в дума”
-Тестова задача № 5 „Образуване на нова дума чрез отнемане”
-Тестова задача № 6.„Образуване на нова дума чрез прибавяне”
-Тестова задача № 7.„Образуване на нова дума от начална сричка”
-Тестова задача № 8. .„Образуване на нова дума с финална сричка”
-Тестова задача № 9 „Определяне броя на сричките в дума”
-Тестова задача № 10 „Определяне броя на думите в изречение”
-Тестова задача № 11.„Определяне броя на изреченията в текст”
3.5.Изследване на способността за разпознаване и назоваване на буквите
-Тестова задача № 1 „Съотнасяне на звук – буква”
-Тестова задача № 2. „Назоваване на букви”
-Тестова задача № 3.„Съотнасяне на буква - звук”
-Тестова задача № 4„Психологическа нагласа за четене”
3.6.Изследване на пръстовия гнозис
-Тестова задача № 1 „Назоваване на пръстите на ръката”
-Тестова задача № 2. „Разпознаване на пръстите на ръката”
3.7.Приложение на въпросници за учители и родители
4.ПРОЦЕДУРА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Приложения
Речник на базисни понятия и термини, използвани в  изложението


 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки

Декларация за поверителност