Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Категория: Педагогика - Спец. литература за учители
Контролната дейност в образованието
 

Контролната дейност в образованието

Код: 14712_MAK_502
Автор: Румяна Гьорева
Издателство:.Макрос
ISBN: 9789545614712
Година: 2019
Страници: 286
Цена: 17.00 лв.

Няма наличност

Поръчай

Описание

Учебното помагало е предназначено основно за под­готовка на студентите, изучаващи учебната дисциплина "Контролната дейност в образованието", за ръководители на образователни институции и други звена или администра­ции, които упражняват контролни функции и по-широка ау­дитория от настоящи и бъдещи мениджъри, интересуващи се от проблематиката на управленския контрол и контролните системи в образованието. Повод за написването на учебното помагало е нараст­ващата необходимост от нов вид контрол и нови отговорнос­ти в българското училище, адекватни на децентрализирането на образователната система и управлението ѝ, и предоставя­не на автономност на училищните организации, както и про­менените нормативни изисквания за прилагане на контрол­но-управленски системи в тези условия.

Основната цел на учебното помагало е да формира знания за значението на контрола като функция на управле­нието, целите, задачите и функциите на контролната дейност, както и да предостави възможност за изграждане на умения за прилагане на различни механизми за разработване и из­пълнение на ефективни контролни системи. В помагалото се разглеждат регламентите в правната уредба за осигуряване на контрол в организациите от систе­мата на предучилищното и училищното образование. Анали­зира се европейски и международен опит за разработване на системи за контрол и управление на качеството на образова­ние.

Учебното помагало е опит на автора да съчетае теори­ята и практиката в областта на управление на съвременните училищни институции, като внесе принос в методическите и практико-приложни аспекти на контролната дейност за усъ­вършенстване на дейността на институциите, системите и процесите в образованието.

Съдържание

Предговор
Контролът като функция на управлението в образованието
 • Същностни характеристики на контролната дейност
 • Целеви и функционални характеристики на контролната дейност
 • Обект и субект на контрола
 • Видове контрол
Управление на качеството на образование в предучилищното и училищното образование
 • Правна уредба по управление на качеството на предучилищното и училищното образование. Отговорни институции
 • Съвременни подходи, форми и методи за контрол на качеството в предучилищното и училищното образование
 • Международни, европейски и национални системи и практики за контрол на качеството в образованието
 • Специфични особености на портфолиото като инструмент за самооценка
Ефективност на контролната дейност
 • Характеристики на ефективния контрол
 • Тенденции в планирането и управлението на съвременни технологии за контрол на качеството в предучилищното и училищното образование
 • Вътрешни и външни системи за оценяване и самооценяване - съдържание и дименсии
Вместо заключение
Използвана литература
Приложение

--

 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология