Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Категория: Психология
Индивидуални различия – психически ефекти и особености
 

Индивидуални различия – психически ефекти и особености

Код: 01128_NEO_210
Автор: Биляна Йорданова, Людмил Кръстев
Издателство ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ
Година на издаване 2017
ISBN: 978-954-00-0112-8
Страници: 107
Цена: 16 лв.

Описание

Представени са основните понятия и методологията на диференциалната психология като наука за индивидуалните различия. Стремежите на авторите са насочени към запознаване на читателите с подходите за изучаване на типовете личности и типологичните различия между хората. Подробно са описани теориите интерпретиращи индивидуалността от гледна точка на факторите на средата и генетичните въздействия, като детерминанти пораждащи и поддържащи различията между индивидите. Специално внимание е отделено на различията в темперамента, характера, личността, интелекта, познавателните стилове, здравословното състояние и социално-икономическото благополучие.
Разработката демонстрира индивидуалните различия между хората, факторите, които ги пораждат и методите за тяхното установяване. Особено внимание се обръща на различията в социално-психологическия статус между големи групи от хора, сред които с най-голяма популярност се ползват различията между половете, различните социални групи в обществото и отделните прослойки. Доказва се, че сред факторите, които обуславят и поддържат индивидуалните различия съществено място заемат наследствеността, социалната среда, социално-класовата принадлежност и културният контекст, в които се развива личността.
Целта на представения труд е да се подчертае съществуването на психологически различия между хората, които играят важна роля в съвременния свят, защото могат да въздействат върху перцепцията и стереотипите на обществото. Подробно са описани и преимуществата, които тези различия осигуряват на своите носители, като се подчертават индивидуалните особености на всички групи.

Тази книга позволява на читателите да се запознаят с актуалните теоретико-методологически проблеми на диференциалната психология и да усвоят нейния категориален и понятиен апарат. Предоставена е подробна информация за класическите и съвременните индивидуално-психологически концепции, даваща ясна представа за основните закономерности, които тази наука разкрива, така че свободно да се интерпретират на теоретично и емпирично равнище, въпросите, свързани с индивидуалните различия...

 

--

Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО